Adatvédelmi szabályzat


a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület

tagságára vonatkozó adatok kezeléséről

 

 

Készült: Furta, 2018. május 24.

 

 1. Általános rendelkezések

 1. Preambulum

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület célja, hogy a tagjaira vonatkozó személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges intézkedést, amellyel biztosítható az általa kezelt személyes adatok védelmének megfelelő szintje.

Jelen szabályzat célja, hogy ismertesse a tagokkal, hogy a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület milyen rájuk vonatkozó személyes adatokat kezel és hogy ismertessen a tagokkal az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges körülményt.

 1. Fogalmak:

Jelen szabályzat alkalmazása során

 • érintett vagy tag: a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület részt vevő természetes és jogi személy, magánszemély;

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági, kulturális jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

 1. Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő nyilvántartási száma:

Adatkezelő székhelye: 4141 Furta, Szent László út 2.

Adatkezelő weboldala: www.furtahimzes.hu

Adatkezelő képviselője: az Egyesület elnöke

 

 1. Az adatkezelés elvei

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület szabályzata, a tagokkal kapcsolatos személyes adatok kezelését az Infotv.-ben foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatosan a szabályzat elkészítésének idején elérhető „jó gyakorlatokon” alapul.

Személyes adat kezelésére csak a tagok hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor. A tagok hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. A tagok a hozzájárulásukat kényszertől mentesen, önkéntesen adhatják meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, a tagokkal előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület nem kezel olyan adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszik az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület folyamatosan gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról, amennyiben a munkafolyamatok során kiderül, hogy egy adat elavult, kezdeményezi a módosítását az informatikai és egyéb rendszerekben.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület törli a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület biztosítja, hogy a tagok mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak a róluk kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés körülményeiről. A tag kérheti adatai helyesbítését, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tagok az általuk sérelmesnek vélt adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adat-és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatnak.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület biztosítja, hogy a tagok negatív jogkövetkezmények nélkül kérhessék olyan személyes adataik törlését, amelyet a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület tagok hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben az adatok törlése jogszabályi tilalom, vagy a tagok jogos érdeke miatt nem lehetséges a személyes adatot a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület zárolja, a zárolásról a tagokat tájékoztatja.

Az adatkezelési műveleteket a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a tagok magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kövesse a Bihari Népművészeti Egyesület utasításait.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület adatvédelmi ügyekben illetékese: a mindenkori elnök.

Tag a jelen tájékoztatóban szereplő jogait a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnökéhez intézett írásbeli kérelmében gyakorolhatja.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a tagok személyes adatait a tag jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a tagok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 

 1. Az adatkezelési esetek bemutatása

 

 1. A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesületében való tagsággal kapcsolatos adatkezelés

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület Alapszabályának alapján az Egyesület tagjai magánszemélyek és jogi személyiségű szervezetek, egyesületek, melyek delegált képviselő útján képviseltetik magukat az Egyesület legfőbb döntéshozó szervében, a közgyűlésben.

Tagsági célból a tag Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület alábbi adatait kezeli:

 • Név

 • Cím

 • Tagsági minősége (rendes, pártoló, tiszteletbeli)

 • Mesterség (amennyiben releváns)

 • Elért cím

 • Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap

 • Képviseletre jogosult neve

 • Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím

 

 1. Működésből fakadó tájékoztatási célú adatkezelés

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület feladata tájékoztatni tagjait az időszerű, tagokat érintő aktuális kérdésekről, a távlati és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, fejlesztési céljairól, döntésekről és szabályozásokról.

A feladat ellátásához szükséges, hogy a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület el tudja érni tagjait, szükség esetén segítségüket, közreműködésüket tudja kérni.

Tájékoztatási és támogatás kérési célból Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a tagok alábbi adatait kezeli:

 • Név

 • Cím

 • Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap

 • Képviseletre jogosult neve

 • Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím

 • A Juhász Erzsébet hagyományőrző Egyesület a rendezvényein készült fotók, videók felhasználása, beszámolókhoz, pályázatokhoz, honlap népszerűsítéséhez. 1. Adatok kezelésének módja

Az adatokat a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület adatkezelője veszi fel jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A szabályzat szerinti adatok felvételére internetes felületen, elektronikus űrlap segítségével kerül sor. Az adatok felvételére az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján kerül sor, amely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatkezelés a tagok, jelen szabályzatban bemutatott érdekeit szolgáló érdekképviseleti, valamint tájékoztatási célt szolgálja, amely a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület Alapszabályában rögzített közérdekű célok hatékony teljesítése miatt szükséges.

A juhász Erzsébet hagyományőrző Egyesület az Infotv. 6. § alkalmazása során figyelembe vette, hogy a kezelt adatok arányban álljanak a közérdekű célok elérésével, valamint, hogy a tagok személyes adatok védelméhez fűződő jogai a legkisebb mértékben sérüljenek.

A Juhász Erzsébet hagyományőrző Egyesület és a tagság is közreműködik az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadása és a tagok jogainak érvényesítése érdekében.

A megadott személyes adatok törlését a tag a IV. pont szerint kérheti és tiltakozhat személyes adatainak rögzítése ellen.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület személyes adatokat harmadik személy számára, csak a tag előzetes hozzájárulása alapján továbbíthat.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére is.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat továbbíthat 3. személye számra (pl.: minisztériumok) az Alapszabályzatban megjelölt feladatai ellátásához szükséges mértékben.

Az adatok kezelésére minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig, illetve, ha a tag ezt kéri, akkor az adatai törlési kérelméig kerülhet sor. 1. A tagok jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 1. Tájékoztatáshoz való jog

A tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével–törlését a furtaihimzes@ gmail.com email címen.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a tag kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a tag személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tag tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tag bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnökéhez fordulhat, az Egyesület honlapján található elérhetőségek valamelyikén.

 

 1. A tag kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A tag bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az Egyesület honlapján található elérhetőségek valamelyikén. A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a szükségességes időtartamig megőrzi.

A tag kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület zárolja a személyes adatot, ha a tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a tag jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a tagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a tag jogos érdekét nem sérti.

Ha a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület a tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 1. A tag tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A tag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnöksége a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A tag a jogait az Egyesület honlapján található elérhetőségek valamelyikén feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A tagaz Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 1. Adatbiztonság

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 1. A szabályzat módosítása

A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az alábbiak szerint módosíthassa:

 • Az adatkezelések lényeges tartalmi elemeit nem érintően a tag előzetes értesítése mellett egyoldalú módosítással.

 • Amennyiben a szabályzat meglévő tartalmi elemeinek lényeges módosítására van szükség (így különösen az adatkezelés jogalapjának módosítása, a kezelt adatok körének bővítése), a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával folytatja, vagy kezdi meg.

 • Amennyiben a szabályzatot új adatkezelési esetkörrel szükséges kibővíteni, a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület értesíti a tagokat és a módosítást követően az adatok kezelését csak a tag hozzájárulásával kezdi meg.

 • Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 24-tól visszavonásig tart.

 

Furta, 2018. május 24.


Támogatóink